Online:
Nepojmenovaný dokument
Logo
Zápasy mladší žáci
Slušovice B - FC Doubravy    4 : 0
Nepojmenovan dokument
09 : 37 : 18
Nepojmenovaný dokument
Je pátek, 17.září 2021 - svátek má Naděžda, zítra Kryštof.
 
Sdělení trenéra
 
Tabulka
Nepojmenovaný dokument
1. Slušovice B 18
2. Halenkovice 16
3. Tečovice B 16
4. Jasenná 16
5. Pohořelice 13
6. Napajedla B 12
7. FC Doubravy 11
8. Neubuz 9
9. Žlutava 9
10. Kašava 7
11. Spytihněv 7
12. Lhota 6
13. Březová 5
14. Lukov 0
 
Střelci
Nepojmenovaný dokument
Duda Radim 3
Smolka Filip 3
Šurmánek Martin 3
Halbsgut Martin 2
Maquete Afonso 2
Pavlačka Zdeněk 1
Skovajsa Martin 1
Šuta Jiří 1
 
Karty
Halbsgut Martin
5
eJYdrLsVfEmKKjKTIO
Křen Martin
2
Černý Jaroslav
1
Jakeš Pavel
1
Smolka Filip
1
Šurmánek Martin
1
Šurmánek Radek
1
Zetek Petr
1
 
Stanovy FC Doubravy

S T A N O V Y

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

"TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DOUBRAVY"

 

Základní ustanovení

Článek 1

Název, sídlo a organizační působnost :

1. Tělovýchovná Jednota Doubravy (dále jen TJ Doubravy) je občanským sdružením

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

2. Sídlem TJ Doubravy jsou Doubravy 45,    763 45

okres Zlín

3. TJ Doubravy má působnost na území České Republiky

Článek 2

Poslání, hlavní úkoly a cíle

1. FC Doubravy je samostatným dobrovolným zájmovým sdružením občanů

se zájmem zejména o fotbal, sport a tělovýchovu.

Základním posláním FC Doubravy je :

a) organizovat fotbalovou, sportovní a kulturní činnost v rámci zapojení do sportovních,

fotbalových soutěží, vytvářet pro ni tréninkové a materiální podmínky

b) vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů a poslání, a to zejména vlastní

hospodářskou činností v souladu s právními předpisy

c) vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel,

umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec

d) vést mládež k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života a

zabraňovat, aby se stávala závislá na alkoholu a drogách

e) hájit zájmy členů, sdružených oddílů, odborů uvnitř i navenek, za tímto účelem

spolupracovat s orgány města, s ostatními organizacemi, sportovními svazy

( např. ČSTV, TJ, ČMFS ) a jednotlivci

f) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví

ve městě, zejména veřejně prospěšnou prací, organizační a osvětovou činností

g) udržovat a rozvíjet mezinárodní styky se zahraničními partnerskými organizacemi

2.

h) aktivně se zúčastňovat na zvelebování životního prostředí a spolupracovat při

realizaci ekologických programů. Přispívat k ochraně zemědělského půdního

fondu a jeho využití.

Článek 3

Orgány FC Doubravy

1. Nejvyšším orgánem FC Doubravy  je valná hromada, složená ze všech členů FK,

zástupců sdružených oddílů, odborů, organizací, jednotlivců starších 18-ti let. Mladší členové

mají právo účasti na valné hromadě bez práva hlasovat.

Schůze valné hromady se koná nejméně 1 x do roku ,přičemž volební valná hromada se koná minimálně jednou za čtyři roky.

Pokud o její svolání požádá 1/3 členů FC Doubravy , popř. výkonný výbor nebo jeho předseda, koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového podnětu. .

Článek 2

Valná hromada zejména :

a) rozhoduje o zániku FC Doubravy  a jeho majetkovém vypořádání

b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice FC Doubravy

c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov FC Doubravy

d) volí výkonný výbor a revizního funkcionáře

e) rozhoduje o přijetí, začlenění nového oddílu, organizací, jednotlivců

f) rozhoduje o vyloučení členů, oddílů, nebo organizací v případě, že jejich činnost je

v rozporu s příslušnými zákony a zásadními ustanoveními FC Doubravy

g) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a majetku FC Doubravy ,

schvaluje rozpočet a výši příspěvků

h) schvaluje a vydává organizační řád a další zásadní interní pokyny a předpisy,

ve kterých upraví vnitřní vztahy FC Doubravy

i ) pro řešení případných sporů zřizuje rozhodčí komisi

3. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí nadpoloviční souhlas přítomných na

valné hromadě starších 18-ti let, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

4. Výkonným organem valné hromady je výkonný výbor FC Doubravy . Výkonný výbor

zabezpečuje plnění úkolů FC Doubravy  v období mezi jednotlivými valnými

hromadami. Výkonný výbor je tedy statutárním orgánem FC Doubravy , je oprávněn

jednat jménem FC Doubravy  ve všech záležitostech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci

valné hromady.

Jménem FC Doubravy  je oprávněn jednat předseda,  nebo jiný pověřený člen

výkonného výboru samostatně.

Článek 3.

Výkonný výbor

5. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny na

každé valné hromadě. Vždy však má předsedu,  hospodáře. Počet členů

výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor dle potřeby, nejméně

však jednou do měsíce.

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nad poloviční většina jeho členů.

K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných.

6. Výkonný výbor zejména :

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady

b) organizuje a řídí hospodářskou, obchodní a další činnost v souladu se

stanovami, rozpočtem a usnesením valné hromady

c) připravuje podklady pro valnou hromadu a to zejména - k rozpočtu, hlavním

směrům činnosti, k rozdělení např. dotací atd.

d) dbá na hospodárné využívání finančních prostředků a o údržbu majetku

e) spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů oddílů, odborů, sdružených

organizací

f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány, OÚ, podnikatelskými subjekty,

ostatními sportovními a tělovýchovnými organizacemi v obci a okolí, jinými

organizacemi a fyzickými osobami

g) k zabezpečení činnosti vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu

Článek 4

Společné zásady členství

1. Členem FC Doubravy  se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami

a splňuje další podmínky určené stanovami. Za děti a mládež do 18 let potvrzují zájem

o členství a vyslovují souhlas se stanovami zákonní zástupci.

O přijetí za člena FC Doubravy  rozhoduje výkonný výbor, na základě písemné

přihlášky podle zásad členství, které schválí valná hromada. Zásady členství upraví rovněž

práva a povinnosti člena FC Doubravy .

Dokladem o členství je platný členský průkaz člena FC Doubravy .

FC Doubravy  může přijímat jako kolektivní členy i právnické osoby. Podmínky

členství se v tomto případě vymezí písemnou smlouvou. Kolektivní členství nezakládá

automaticky práva a povinnosti členství individuálního

Výši členských příspěvků FC Doubravy  stanoví a schválí valná hromada na návrh

výkonného výboru.

 

2. Členství zaniká :

a) písemnou resignací člena, a to dnem doručení výkonnému výboru

b) prodlením v placení členských příspěvků delší než 12 měsíců, a to po písemném

upozornění výkonným výborem

c) vyloučením za činnost, která je v zásadním rozporu se stanovami FC Doubravy

d) úmrtím

Článek 5

Práva a povinnosti členů

1. Člen FC Doubravy  má zejména právo :

a) být informován o činnosti a hospodaření FC Doubravy

b) podávat a uplatňovat své návrhy, stížnosti a dotazy

c) volit, být volen a delegován do všech orgánů a funkcí v rámci FC Doubravy , s vyjímkou fyzických osob mladších 18 let

d) účastnit se akcí, které FC Doubravy  pořádá

e) podílet se na výhodách poskytovaných členům FC Doubravy

f) účastnit se členských schůzí a jednání valné hromady

g) rezignovat na členství v FC Doubravy

2. Člen FC Doubravy  má zejména povinnost :

a) plnit a dodržovat ustanovení vyplývající ze stanov FC Doubravy  a usnesení

příslušných orgánů FC Doubravy

b) řádně platit členské příspěvky

c) chránit, šetřit a zvelebovat majetek FC Doubravy

Článek 6

Majetek a hospodaření

1. Majetek FC Doubravy  tvoří zejména movitý a nemovitý majetek, finanční

prostředky, pohledávky a jiná majetková a ostatní práva.

5.

2. Zdrojem majetku FC Doubravy  jsou zejména :

a) příspěvky členů

b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti

c) příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti

d) příspěvky,dary a dotace od sportovních svazů, organizací, sponzorů, fyzických a

právnických osob aj.

e) majetek převedený do vlastnictví FC Doubravy

3. Majetek FC Doubravy  je vlastnictvím FC Doubravy  jako celku. O převodech

práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích

s ním rozhoduje valná hromada FC Doubravy .

4. Kromě majetku, ke kterému má FC Doubravy  vlastnické právo, může hospodařit se

státním, obecním a jiným majetkem, k němuž má zřízeno užívací právo a hospodaření.

Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými předpisy.

5. Hospodaření s majetkem FC Doubravy  upraví valná hromada přijetím zásad pro

hospodaření s majetkem,.

6. Vlastní hospodářská činnost se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou.

Tyto zásady rovněž upraví postup FC Doubravy  při jeho vstupu do akciové

společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti apod.

Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k

potřebám a zájmům FC Doubravy  a jeho členů.

7. FC Doubravy  je právnickou osobou, která odpovídá za své závazky celým svým

majetkem. Členové za závazky FC Doubravy  neodpovídají ani neručí.

8. Finanční prostředky FC Doubravy  jsou uloženy na tuzemských bankovních účtech.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy FC Doubravy  nabývají platnosti a účinnosti dnem registrace.

Doubravy dne 20. 03. 2008

______________________ ________________________ ______________________

Předseda FC                                                                Místopředseda FC

 
Příští zápas
Untitled Document
Příští zápas Halenkovice - FC Doubravy se hraje v neděli 17.9.2017 v 15.30 hodin na hřišti v Halenkovicích.
 
Anketa
 
Počasí

Nepojmenovaný dokument In-počasí

 
Radar
Nepojmenovan dokument

fg

 
| Stránky jsou optimalizované pro prohlížeč Mozilla FirefoxMozilla | Powered by Skobza.CZ |